Language Switcher

Sekretesspolicy

Denna webbplats (nedan kallad ”Webbplatsen”) tillhandahålls av Bayer Oy (kallas nedan oss eller vi). För mer information om den som tillhandahåller webbplatsen, se vår imprint.

 

A. Hantering av personuppgifter

Nedan redogör vi för hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder Webbplatsen. Om inget annat anges i avsnitten nedan är den rättsliga grunden för hanteringen av dina personuppgifter att den krävs för att du ska få tillgång till de funktioner på Webbplatsen som du önskar använda (Art. 6(1)(b) dataskyddsförordningen).

 

I. Användning av Webbplatsen

 

1. Åtkomst till Webbplatsen

 

När du öppnar Webbplatsen överför din webbläsare vis information till vår webbserver. Detta görs av tekniska skäl och krävs för att du ska få tillgång till önskad information. Följande information samlas in, lagras under en kort tid och används för att underlätta din åtkomst till Webbplatsen:

 

 • IP-adress
 • datum och tid för åtkomst
 • tidszonsskillnad till GMT (Greenwich Mean Time)
 • innehåll i begäran (specifik plats)
 • åtkomststatus/HTTP-statuskod
 • överförd datavolym
 • webbplats som begär åtkomst
 • webbläsare, språkinställningar, webbläsarens version av operativsystem och yta

 

För att skydda våra berättigade intressen kommer vi under en begränsad tid att lagra sådan information som möjliggör att personuppgifter kan spåras i händelse av obehörig åtkomst eller försök till obehörig åtkomst till våra servrar (Art. 6(1)(f) dataskyddsförordningen).

 

2. Inställning för kakor (cookies)

 

a) Vad är kakor (cookies)?

Webbplatsen använder kakor. Kakor, eller cookies, är små textfiler som via din webbläsare sparas i din dators minne. Kakorna innehåller viss information (t.ex. vilket språk eller vilka webbplatsinställningar du brukar använda) som din webbläsare (beroende på kakans livslängd) skickar tillbaka till oss nästa gång du besöker Webbplatsen.

 

b) Vilka kakor använder vi?

Vi skiljer mellan två kategorier av kakor: (1) Funktionella kakor, som behövs för att vår webbplats ska fungera bra och (2) Valbara kakor som används för webbplatsanalys och marknadsföringsändamål. Tabellen nedan innehåller en detaljerad beskrivning av de kakor vi använder:

 

c) Kräver ditt samtycke

Vi använder valbara kakor endast om vi har fått ditt samtycke (Art. 6(1)(a) dataskyddsförordningen). Första gången du besöker Webbplatsen visas ett popupmeddelande som frågar om du samtycker till att valbara kakor används. Om du ger ditt samtycke placerar vi en kaka på din dator och popumeddelandet visas inte igen så länge kakan är aktiv. När kakans livslängd har löpt ut, eller om du aktivt raderar kakan, visas popupmeddelandet igen vid ditt nästa besök på Webbplatsen och du blir på nytt tillfrågad om samtycke.

 

d) Förhindra kakor

Du kan givetvis använda vår webbplats utan att några kakor sparas på din dator. Du kan när som helst ändra din webbläsares inställning för hantering av kakor eller avaktivera kakor helt. Men om du gör det kan det hända att funktionerna på webbplatsen begränsas eller att vår webbläsare blir mindre användarvänlig. Du kan när som helst stoppa icke-obligatoriska kakor på det sätt som anges i tabellen ovan.

 

3. Webbplatsanalys med Google

På Webbplatsen använder vi en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (nedan kallat ”Google”).

 

Google analyserar din användning av vår webbplats för vår räkning. För det ändamålet använder vi de kakor som beskrivs närmare i tabellen ovan. Den information som samlas in av Google i samband med att du använder vår webbplats (t.ex. hänvisande URL, våra webbsidor som du besöker, den typ av webbläsare du använder, din språkinställning, ditt operativsystem och din skärmupplösning) överförs till en server hos Google i USA, där informationen lagras och analyseras. Därefter får vi de relevanta resultaten i anonymiserad form. Dina användaruppgifter kopplas inte till din fullständiga IP-adress under denna process. Vi har aktiverat den IP-anonymiseringsfunktion som Google erbjuder på vår webbplats. Den raderar de sista 8 siffrorna (typ IPv4) eller de sista 80 bitsen (typ IPv6) av din IP-adress efter varje dataöverföring till Google. Genom att ingå specifika överenskommelser med Google säkerställs att ett adekvat skydd av personuppgifter upprätthålls när det gäller Googles behandling av personuppgifter i USA.

 

Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till användning av webbanalys, antingen genom att ladda ner och installera Googles insticksprogram för webbläsare eller genom att hantera ditt samtyckte enligt tabellen ovan. I så fall sparas en opt-out kaka (en undantagskaka) på din dator. Båda alternativen förhindrar användning av webbanalys så länge du använder webbläsaren där du har installerat insticksprogrammet och inte raderar opt-out kakan.

 

4. Användning av kontaktformulär

Du kan kontakta oss direkt med det kontaktformulär som finns på vår webbplats. Du kan bland annat lämna följande information:

• Namn

• Kontaktinformation (exempelvis e-postadress, telefonnummer) ,

• Meddelande

Vi behandlar informationen som du lämnar via kontaktformulären endast för att behandla din specifika begäran. Vi raderar denna information så snart den inte längre behövs för att behandla eller följa upp din begäran.

 

5. Information om biverkningar och reklamationer

Webbplatsen är inte avsedd eller konstruerad för kommunikation om biverkningar, avsaknad av behandlingseffekt, felmedicinering, produkter på den grå marknaden/förfalskade läkemedel, felaktig eller off label-användning och/eller andra problem som rör säkerhet och kvalitet hos Bayers produkter. Om du vill rapportera biverkningar eller klaga på en produkts kvalitet ska du kontakta hälso- och sjukvårdpersonalen (t.ex. läkare eller apotekare), den nationella hälsovårdsmyndigheten eller använda vår webbplats för rapportering av biverkningar.

 

Om du ändå rapporterar biverkningar eller andra problem som rör säkerhet och kvalitet hos Bayers produkter är vi skyldiga att hantera det och kan behöva kontakta dig för klargöranden. Därför kan det hända att vi måste meddela behörig hälso- och sjukvårdsmyndighet om de problem du har rapporterat. Det kan hända att vi även måste vidarebefordra dessa meddelanden till företagen i vår grupp och våra samarbetspartners i den mån även dessa har skyldighet att underrätta sina respektive behöriga hälso- och sjukvårdsmyndigheter.

 

Ytterligare information om dataskydd och biverkansrapportering finns tillgänglig i Bayers utlåtande om dataskydd rörande farmakovigilansinformation

 

II. Överföring av personuppgifter för beställd behandling

 

Vi kommer i viss utsträckning att använda specialiserade tjänsteleverantörer för behandling av dina personuppgifter. Sådana leverantörer väljs noga och övervakas regelbundet av oss. Baserat på respektive avtal om databehandling kommer de endast att behandla personuppgifter enligt våra instruktioner och strikt i enlighet med våra direktiv.

 

III. Behandling av data utanför EU/EES

 

Dina personuppgifter kommer till en del även att behandlas i länder utanför Europeiska unionen (nedan kallad ”EU”) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat ”EES”), som kan ha en lägre nivå av skydd för personuppgifter än europeiska länder. Vi kommer i så fall att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter, t.ex. genom att ingå särskilda avtal med våra avtalsparter (kopia tillgänglig på begäran), eller så begär vi ditt uttryckliga samtycke till sådan behandling.

 

B. Information om dina rättigheter

 

I allmänhet har du följande rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning:

 

 • Rätt till information om dina personuppgifter som vi lagrar.
 • Rätt att begära rättelse, radering eller begränsad behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt att motsätta dig behandling av skäl som rör ditt rättmätiga intresse, allmänt intresse eller profilering, förutom om vi kan visa att det finns tvingande, motiverade skäl till att åsidosätta dina intressen, rättigheter och friheter, eller att sådan behandling sker för att fastställa, verkställa eller försvara rättsliga anspråk.
 • Rätt till dataportabilitet.
 • Rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.
 • Du kan när som helst i med verkan framåt i tiden återkalla ditt samtycke till insamling och behandling av dina personuppgifter. För mer information, se avsnitten ovan som beskriver behandlingen av uppgifter baserat på ditt samtycke.

 

Om du vill utöva dina rättigheter ska du ställa din begäran till den kontakt som anges nedan. (-> C.).

 

C. Kontakt

För frågor angående sekretesspolicyn, vänligen använd kontaktformuläret eller kontakta vår dataskyddsansvarige på följande adress:

 

Data Privacy Manager

Bayer Oy

Box 415, 20101 Åbo

 

D. Ändring av sekretesspolicyn

 

Vi kan vid olika tidpunkter uppdatera vår sekretesspolicy. Uppdateringar av vår sekretesspolicy publiceras på vår Webbplats. Alla ändringar träder i kraft vid publiceringen på vår Webbplats. Därför rekommenderar vi att du regelbundet besöker webbplatsen för att hålla dig informerad om möjliga uppdateringar.

 

Senast uppdaterad: 27.1.2021